لیست قیمت روزانه سیمان

ردیفنوع سیمانقیمتآخرین بروزرسانی
1سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
2سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
3سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
4سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
5سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ5/نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
6سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
7سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
8سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
9سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
10سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
11سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ5/نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
12سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
13سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
14سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
15سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
16سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
17سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ5/نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
18سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
19سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
20سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
21سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
22سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
23سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ5/نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17
24سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/11/17

فهرست