لیست قیمت روزانه سیمان

ردیفنوع سیمانقیمتآخرین بروزرسانی
1سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
2سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
3سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
3سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
3سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
4سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
5سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
6سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
7سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
8سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
9سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
10سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
11سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
12سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
13سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
14سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
15سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
16سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
17سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
18سیمان سفید پیوند/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04
19سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/03/04

فهرست