لیست قیمت روزانه سیمان

ردیفنوع سیمانقیمتآخرین بروزرسانی
1سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
2سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
3سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
4سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
5سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ5/نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
6سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
7سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
8سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
9سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
10سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
11سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ5/نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
12سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
13سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
14سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
15سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
16سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
17سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ5/نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
18سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
19سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
20سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
21سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
22سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
23سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ5/نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10
24سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1401/07/10

فهرست