لیست قیمت روزانه سیمان

ردیفنوع سیمانقیمتآخرین بروزرسانی
1سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
2سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
3سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
3سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
3سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
4سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
5سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
6سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
7سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
8سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
9سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی- نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
10سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
11سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
12سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
13سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
14سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
15سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
16سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
17سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
18سیمان سفید پیوند/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11
19سیمان سفید شرق/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی گلستانتماس با کارشناسان فروش1400/09/11

فهرست