هلدینگ آسیا مواد شاهرود سهامی خاص کیفیتی برتر در محیطی ایمن

هلدینگ بازرگانی آسیا مواد شاهرود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۵۵۳۳۹ در ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ با سرمایه یک میلیون ریال تأسیس و آغاز به کار کرد و در ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ سرمایه شرکت را از یک میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش داد و در حوزه های تهران – مازندران – سمنان و گلستان در زمینه های سیمان(سفید و خاکستری)، آجر، سفال و . . . فعالیت میکند، این شرکت استارت کار خود را با ۳۰۰ تن در روز شروع و در حال حاضر با تناژی روزانه بالغ بر ۲۰۰۰ تن در حال فعالیت است. در تاریخ 1400/01/23برای تبدیل شرکت از محدود به خاص سرمایه شرکت از مبلغ 1.000.000.000 ریال به 21.000.000.000 ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1400/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. سرمایه شرکت از مبلغ 21.100.000.000 ریال به مبلغ 68.100.000.000 ریال منقسم به 68.100 سهم 1.000.000 از محل نقدی طی گواهی بانک سپه شعبه مرکزی شاهرود به شماره 14003155 مورخ 13/11/1400 واریز گردید، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15 / 04/ 1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. سرمایه شرکت از مبلغ 68.100.000.000 ریال منقسم به تعداد 68.100 سهم از 1.000.000 ریالی به مبلغ 88.100.000.000 ریال منقسم به 88.100 سهم با نام عادی 1.000.000 ریالی از محل احتساب مطالبات حال شده صاحبان سهام افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/ 10/ 1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. سرمایه شرکت از مبلغ 114.100.000.000 ریال منقسم به تعداد 114.100 سهم از 1.000.000 ریالی به مبلغ 119.100.000.000 ریال منقسم به 119.100.000 سهم با نام عادی 1000 ریالی از محل احتساب مطالبات حال شده صاحبان سهام افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.

0
نفر
پرسنل شرکت
0
تُن
تناژ روزانه
0
منطقه
محل اعزام سیمان
0
کارخانه
تولیدکنندگان
میز خدمت هلدینگ آسیا مواد

مهدی اناوی

مدیرعامل

تلفن تماس:
09121732384

مدیر اداری

زهرا کهنه

رئیس هیأت مدیره

تلفن تماس:
09905707049

کادر مدیریتی

هادی اناوی

معاونت

تلفن تماس:
09192743854

مدیر مالی

مجید جعفری

مدیر مالی

تلفن تماس:
09121735387

مدیر اداری

مرضیه میرزاخانی

مدیر بازرگانی و فروش

تلفن تماس:
09907722337

مدیر اداری

میترا قرایی

کارشناس اداری

تلفن تماس:
09101735891

فهرست